ББК: 63.3(4УКР=Укр)Оя2 ISBN: 966-8182-62-6 Авт. знак: П30

Петровський В. В. Радченко Л. О. Семененко В. І. Історія України. Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. Харьків: ВД «ШКОЛА», 2007, 592 с.

Тип видання: Книга

Жанр: Наукова література

Кільк. екземплярів: 1

Дата надходження: 26.03.2007

Видання буде безумовно корисним не лише для учнівської та студентської молоді, але й для всіх, хто цікавиться історією України.

Зміст: Розділ І. ПРАДАВНЯ Й СЕРЕДНЬОВІЧНА УКРАЇНА

Тема 1. Початковий період появи людських спільнот на землях України

Період неоліту

Енеоліт (мідно-кам'яний вік) та доба бронзи

Кочові племена в Україні

Велике переселення народів і Україна

Грецька цивілізація в Північному Причорномор'ї

Тема 2. Східне слов'янство. Першопочатки українства

Східнослов'янські племена на українських землях

Проблеми етногенезу українців

Тема 3. Середньовічна держава Київська Русь

Норманська теорія еволюції державності на Русі

Перші володарі Руської землі

Князь Володимир Великий

Прийняття християнства на Русі

Київська Русь за часів Ярослава Мудрого та його наступників

Динаміка державного управління та соціальної структури Русі

Заняття й побут населення Русі. Особливості економічного розвитку

Торгівля, грошова система Київської Русі

Право Київської Русі

Культура Київської Русі

Українські землі в період політичної роздробленості Русі та монгольської навали

(друга третина XII – перша половина XIII ст.)

Галицько-Волинська земля

Тема 4. Українські землі в епоху пізнього Середньовіччя (XIV – перша половина XVI ст.)

Українські землі у складі Великого князівства Литовського

Розвиток Великого князівства Литовського після Кревської унії

Виникнення та еволюція козацтва в Україні

Запорозька Січ. Подальший розвиток козацтва

Розділ II. УКРАЇНА В ПЕРІОД НОВОЇ ІСТОРІЇ (друга половина XVI – кінець XVIII століття)

Тема 1. Україна під владою Речі Посполитої (друга половина XVI – перша половина XVII ст.)

Люблінська унія 1569 року та її наслідки

Брестська церковна унія 1596 року

Особливості розвитку культури в Україні (друга половина XVI – перша половина XVII ст.)

Тема 2. Гетьманат в Україні другої половини XVII – кінця XVIII ст.

Початок визвольної війни українського народу проти польського панування

Другий етап повстання

Переяславська рада і Чигиринсько-Московські Березневі статті 1654 р.

Зовнішня політика Б. Хмельницького 1654–1657 рр.

Криза козацької автономії

Унія в Гадячі 1658 р. та її наслідки

Політичний розкол України в ході громадянської війни

Події 60–70-х років XVII ст. та поразка національної революції

Гетьмани епохи Петра І – І. Мазепа та І. Скоропадський

Процес подальшої інкорпорації Гетьманату до складу Російської імперії. Гетьманат 1722–1764 років: його «золота осінь»

Остаточна ліквідація залишків автономного статусу Гетьманату

Правобережна й Західна Україна в другій половині XVII–XVIII ст.

Культура України другої половини XVII–XVIII ст.

Розділ III. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМАІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ МОНАРХІЙ (XIX – початок XX століття)

Під владою Росії

Політичні та соціально-економічні зміни в підросійській Україні

Столипінська аграрна реформа та її наслідки

Культурно-інтелектуальне відродження

в Україні XIX – початку XX ст.

Українські громади та офіційна політика царизму

Війна з Наполеоном. Політична радикалізація визвольного руху в Україні

Кирило-Мефодіївське братство

Суспільно-політичні зміни на території Західної України

Українські політичні партії та громадські організації в Росії

Розділ IV. УКРАЇНА В НОВІТНЮ ЕПОХУ (1914 – кінець XX століття)

Тема 1. Україна в роки Першої світової війни, революції та громадянської війни

Перша світова війна й українське питання

Лютнева революція в Росії і створення Української Центральної ради

Національне військове будівництво і проблема статусу України

Російсько-українські відносини влітку 1917 – взимку 1918 року

УНР в березні – квітні 1918 р. Причини поразки Української Центральної ради

Українська держава гетьмана П. П. Скоропадського: гетьманщина без гетьманців

Директорія УНР у пошуках шляху: між націоналізмом і соціалізмом

Україна під владою більшовиків у 1919 році

Махновщина як соціально-політичний феномен

Третій прихід більшовиків в Україну (кінець 1919 —1920 pp.)

Національно-визвольний революційний рух на землях Західної України

Тема 2. Україна в міжвоєнну добу (1921–1939)

Нова економічна політика в Радянській Україні

Зміцнення більшовицької диктатури

Дерусифікація в УСРР та її особливості

Примусова колективізація та голодомор

Форсована індустріалізація. Масовий терор 30-х років

Західноукраїнські землі між двома світовими війнами

Тема 3. Україна в період Другої світової війни (1939–1945)