БЮЛЕТЕНЬ

Галузевої служби науково-технічної інформації

(ГСНТІ)

Бібліографічна інформація

№ 5-6

І. Методичні розробки*

 1. Анализ экспертизы ценности фондов финотделов, хранящихся в Государственном архиве Донецкой области / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 2002. - 6 с.
 2. Експозиційний план виставки до 180-річчя з дня народження І. Г. Харитоненка (1822-1891 роки) / Держархів Сумської обл. - Суми, 2002. - 4 с.
 3. Методичні рекомендації з організації діловодства, підготовці та оформленню матеріалів до сесій сільських та селищних рад і засідань їх виканавчих комітетів / Держархів Донецької обл. - Донецьк, 2002. - 67 с.
 4. Основні критерії визначення установ, підприємств і організацій - джерел комплектування архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад / Держархів Чернігівської обл; Укладач М. В. Сіробаба. - Чернігів, 2002. - 13 с.
 5. Пам'ятка для складання анотованого переліку печаток, виявлених на документах родових фондів (Правобережна Україна. 16 - поч. 20 ст.) / ЦДІАК України; Уклад. О. Г. Полегайлов. - К. 2000. - 25 с.
 6. Пам'ятка по проведенню опитування місцевого населення на тему: "Голодомор 1932-1933 рр. на Сумщині" / Держархів Сумської обл. - Суми, 2002. - 4 с.
 7. Примерная номенклатура дел городских (районных) отделов архитектуры / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 2002. - 6 с.
 8. Примерная номенклатура дел промышленного предприятия (государственной и негосударственной форм собственности) / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 2002. - 34 с.
 9. Примерная номенклатура дел управления сельского хозяйства и продовольствия районной государственной администрации / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 2002. - 10 с.
 10. Примірна номенклатура справ архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад / Держархів Чернігівської обл. - Чернігів, 2002. - 8 с.
 11. Примірна номенклатура справ районних, районних у містах, міських управлінь юстиції / Держархів Донецької обл.; Донецьке обласне управління юстиції. - Донецьк, 2002. - 20 с.
 12. Робоча інструкція по складанню анотованого реєстру описів фондів Державного архіву Сумської області / Держархів Сумської обл.; Укладач О. М. Росторгуєва. - Суми, 2002. - 4 с.
 13. Створення інформаційно-пошукової бази даних каталогів в комп'ютерній системі Держархіву Черкаської області: Пам'ятка / Держархів Черкаської обл. - Черкаси, 2002. - 3 с.
 14. Тематико-експозиційний план фотодокументальної виставки "Ти наша совість, наша молитва, мамо!" (до 100-річчя з дня народження О. О. Деревської, яка усиновила і виховала 48 дітей-сиріт) / Держархів Сумської обл. - Суми, 2002. - 4 с.

* Методичні розробки державних архівів України, що надійшли до ДІФу Галузевої служби науково-технічної інформації (ГСНТІ) в ІІІ кв. 2002 р. - ІІ кв. 2003 р.

ІІ. Періодичні видання*

American archivist. - Chicago: The Society of American Archivists.

2002, Vol. 65, № 1

Archeion: Czasopismo poswiecone sprawom archiwalnym / Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych. - Warszawa.

Archival science: International Journal on Recorded Information. - Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic publishers.

2001, Vol. 1

Proloque: Quarterly of the National Archives and Records Administration.

2002, Vol. 34, № 1

Slovenska archivistica: Rocnik / Ministerstvo vnutra SR - odbor archivnictva a spisovej slyzby. - Bratislava.

Winter 2001/2002

Spring 2002

* Зарубіжні періодичні видання з архівної справи, що надійшли до Науково-довідкової бібліотеки ЦДА України за IІІ кв. 2002 - ІІ кв. 2003 рр.

ІІІ. Нові надходження до Довідково-інформаційного фонду

Галузевої служби науково-технічної інформації

з архівної справи та документознавства

(Друге півріччя 2002 р. - перше півріччя 2003 р.) [Архіви та архівісти в добу інформаційного суспільства: Матеріали IV загального зїзду польських архівістів (Щецін, 12-13 вересня 2002 р.). Т. 1 / Головна дирекція держ. архівів; Т-во польських архівістів; Під ред. Д. Наленч. - Торунь, 2002. - 431 с.].

 • Archiwa polskie i ich zbiory / Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych; Stowarzyszenie Archiwistow Polskich. - Warszawa; Szczecin, 2000. - 183 s. [Польські архіви та їх фонди / Головна дирекція держ. архівів; Т-во польських архівістів. - Варшава; Щецін, 2000. - 183 с.].
 • Archiwum Panstwowe w Szczecinie: przewodnik po zasobie archiwalnym: akta do 1945 roku / oprac. zbiorowe Radoslaw Gazinski, Pawel Gut, Maciej Szukala; Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych. Archiwum Panstwowe w Szczecinie. - Warszawa; Szczecin, 2002. - 549 s. [Державний архів в Щеціні: Путівник по фондах архіву: документи до 1945 року / Опрац. Радослав Газіньські, Павел Гут, Мацей Шукала; Головна дирекція держ. архівів. Держ. архів в Щеціні. - Варшава; Щецін, 2002. - 549 с.].
 • Catalogue. The Head Office of State Archives. 2002. - Warszawa, 2002. - 23 p. [Каталог. Головна дирекція державних архівів. 2002. - Варшава, 2002. - 23 с.].
 • Gut P. Organizacja sadownictwa w pruskiej prowincji Pomorze w latach 1806/1808-1848/1849. - Szczecin, 2002. - 249 s. [Гут П. Організація судоустрою в пруській провінції Поможе в 1806/1808-1848/1849 роках. - Щецін, 2002. - 249 с.].
 • Hugo Lemcke. Materialy z polsko-niemieckiego seminarium naukowego w Ksiaznicy Pomorskiej 5 grudnia 2000. - Szczecin, 2001. - 252 s. [Хуго Лемке. Матеріали польсько-німецького наукового семінару в Поморській бібліотеці 5 грудня 2000. - Щецін, 2001. - 252 с.].
 • Muzealnicy, archiwisci i bibliotekarze szczecinscy w XX wieku / Pod red. K. Kozlowskiego. - Szczecin, 2002. - 159 s. [Щецінські музеєзнаці, архівісти та бібліотекарі в ХХ столітті / Під ред. К. Козловського. - Щецін, 2002. - 159 с.].
 • Skarby Archiwow Polskich: Wystawa archiwalna / Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych; Stowarzyszenie Archiwistow Polskich. - Szczecin, 2002. - 61 s. [Скарби польських архівів: архівна виставка / Головна дирекція держ. архівів; Т-во польських архівістів. - Щецін, 2002. - 61 с.].
 • Szczecinski informator archiwalny: Wydanie specjalne. IV powszechny zjazd archiwistow polskich w Szczecinie 12-14 IX 2002. - Szczecin, 2002. - № 16. - 120 s. [Щецинський архівний інформатор: Спеціальне видання. IV загальний зїзд польських архівістів в Щецині, 12-14 ІХ 2002. - Щецін, 2002. - № 16. - 120 с.].
 • Veroffentlichungen des Bundesarchivs: [Публікації Федерального архіву]. - Koblenz, 2002. - 36 s.
 • На початок

  Copyright © 2015 - Державна архівна служба України  Похожие записи:
  1. Историк обвинил Микеланджело в плагиате
  2. Народився 1932 р. в м. Житомирі. Закінчив середню школу у 1951 р. у м. Стрию, у 1957 р. – історичн
  3. Програма "Люди". В гостях режисер, буддистський мислитель Андрій Толошний
  4. Історична довідка
  5. «На карте написано “УКРАИНА”. Я просто в шоке был», – росіяни найшли «крамолу» в
  6. Національна академія наук україни інститут історії україни
  7. Звернення українських істориків до Голови Служби Безпеки України Валерія Хорошковського